Časová osa historie Halter Valley od počátků po současnost.

 • Úplně první zmínka

  Úplně první zmínka

  Tato velmi stará obec, o níž jako farní obci jsou první zmínky v historii k roku 1115, kdy kníže Vladislav daroval kostel i popluží klášteru Kladrubskému při jeho založení, má poměrně bohatou historii. Po čtyřiceti letech byla část obce a čtyři rodiny prodány klášteru pomuckému. Tuto část obce kladrubský klášter kolem roku 1239 od kláštera pomuckého vykoupil. Dle ústního podání a nalezené listiny s poznámkami neznámého původu, stávala část starých Dnešic za Vítovic jižním směrem k Oplotu. Tato velmi stará obec, o níž jako farní obci jsou první zmínky v historii k roku 1115, kdy kníže Vladislav daroval kostel i popluží klášteru Kladrubskému při jeho založení .........

  Více o Úplně první zmínka
 • Nejstarší mapový záznam mlýna

  Nejstarší mapový záznam mlýna

  Mapa Čech Jana Kryštofa Müllera z roku 1720 patří k nejkrásnějším a nejcennějším kartografickým dílům naší minulosti. Svými rozměry, obsahem, kartografickým i výtvarným zpracováním předčí mnohé jiné mapy, domácí i zahraniční. Vznikla na základě vojenských, správních a hospodářských požadavků státu (rakouské monarchie). Proto jsou na ní podrobně zakresleny kromě topografického obsahu (sídla, vodstvo, schematicky reliéf a zeleň, komunikace) také zemědělské usedlosti..........

  Více o Nejstarší mapový záznam mlýna
 • Původní rybník s mlýnem v průběhu Josefovského mapování

  Původní rybník s mlýnem v průběhu Josefovského mapování

  Důstojníci vojenské topografické služby projížděli krajinu na koni a mapovali metodou "a la vue", česky to zní méně vznešeně - "od oka", tj. pouhým pozorováním v terénu. Jeden důstojník za léto zmapoval až 350 km2. Před mapováním nebyla z finančních a časových důvodů vybudována síť přesně a astronomicky určených trigonometrických bodů. Proto pokusy o sestavení přehledné mapy monarchie, bez její kvalitní geometrické kostry, skončily neúspěšně. Kresba nešla jednoznačně napojit, bortila se, či překrývala.Velká pozornost byla věnována komunikacím (rozlišeny podle sjízdnosti - císařské silnice aj.), řekám, potokům i umělým strouhám, využití půdy .........

  Více o Původní rybník s mlýnem v průběhu Josefovského mapování
 • Kreibichova krajská mapa již bez záznamu rybníka

  Kreibichova krajská mapa již bez záznamu rybníka

  František Jakub Jindřich Kreibich působil od roku 1795 jako farář v severočeských Žitenicích, kde ze své fary vytvořil středisko kulturního a vědeckého života. Jeho velkou zálibou byly již od studií na jezuitských školách v Chomutově a v Praze astronomie a kartografie. Pracoval na nové mapě Čech, která by nahradila dosud užívanou, ovšem sto let starou Müllerovu mapu z roku 1720. Kreibichovým nejvýznamnějším počinem bylo ovšem zpracování map 16 českých krajů. Mapy vycházely od roku 1820 do roku 1834 (mapa Litoměřického a Boleslavského kraje vyšly již posmrtně). Rámcově byly podloženy zaměřenými zeměpisnými souřadnicemi .........

  Více o Kreibichova krajská mapa již bez záznamu rybníka
 • Záznam z politické a místopisné mapy Království českého

  Záznam z politické a místopisné mapy Království českého

  obsahuje veškery obce nad 300 obyvatel, všecky fary, filialní kostely a kláštery, sídla býv. panství, všecky silnice a železnice, pošty a stanice telegrafní, znamenitější zámky a ssutiny atd. atd.

  1 : 418 000, sestavil Josef Erben, ředitel pražské statistické kanceláře. Nákladem kněhkupectví Karla Janského v Táboře. Litogr. ústav Hynka Fuchse v Praze. Desáté, dle posledního popisu rozmnožené vydání. Součástí je i tabulka rozdělení země dle hejtmanství a okresů včetně jejich plochy v km a počtu obyvatel dle popisu z r. 1880 i s vojskem..........

  Více o Záznam z politické a místopisné mapy Království českého
 • Mlýn svědkem krvavého mordu

  Mlýn svědkem krvavého mordu

  Po vykonaném tomto ukrutném skutku běžel vrah do mlýna za ženou přes hodinu cesty, tam se ženy chopil a do vody ji shodit chtěl. Na pokřik chopili se ho lidé ve mlýně a přivedli ho k ránu nazpět do Dnešic, kde se kajícně a veřejně z všeho vyznával a sám četníkům k dalšímu soudnímu jednání a vyšetřování se podrobil. Kdo znal tohoto muže, každý ho jen politoval. Býval v každém ohledu spořádaný občan. Jedna fixní idea toliko ho pronásledovala. Zlý soused, co mu mravní poklesek mladých let ustavičně vytýkal. Pronásledovat ho a zbavit se ho bylo jedinou bláznovskou pohnutkou krvavého ........

  Více o Mlýn svědkem krvavého mordu
 • Nejstarší dochovaná fotografie mlýna

  Nejstarší dochovaná fotografie mlýna

  Asi nejstarší dochovaná fotografie mlýna na hrubé mletí (šrot). Budova vpravo byla v levé části od vchodu obytná a v pravé části byla mlýnice, Do dnešních dnů je zachována roubená část mlýnice. Celá budova samotného mlýna, která zde stojí do dnes s malými stavebními úpravami byla postavena roku 1806. Je dochován i letopočet umístěný ve štítě obytné části. Dřevěná stodola na fotografii byla nahrazena někdy ve třicátých letech zčásti kamennou a zčásti zděnou stodolou. Na fotografii je vydět naproti obytné části stín nějakého stavení. V těchto místech se do dnešních dnů .........

  Více o Nejstarší dochovaná fotografie mlýna
 • Lom

  Lom " Na skále" vedle mlýna

  Přirozené toky vody byly v pradávnu jiné nežli dnes. Ze Šavlice odtéká voda do rybníka zvaného Utopený na dnešickém katastru, který v roce 1910, za hospodaření žida Kölnera v panském dvoře, byl zrušen. Hráz byla prokopána a tímto materiálem a spoustou kamene z lomu u Dnešic bylo zavezeno bývalé loviště. Rybník na pravé polovině zorán a oset obilím. Levá strana přeměněna na louky, které pronajímány drobným zemědělcům. V dávných dobách přepadová voda z rybníka Utopený vtékala do rybníka,který se rozkládal severozápadně od vsi, kterou chránily hráze v kotlině pod Šmikousy až k dnešickému mlýnu......

  Více o Lom " Na skále" vedle mlýna
 • Archeologický nález u mlýna

  Archeologický nález u mlýna

  V únoru r. 1916 na poli "Umlejnce" při kopání drenáží byly v hloubce 3/4 m nalezeny střepy. Šlo o tak zvaný sídlištní materiál Milovečské a Halštadské kultury z osmého až pátého století před naším letopočtem. Střepy z velké zásobnicové nádoby s válcovitým hrdlem s okrajem šikmo vyhrnutým měly cihlově červený povrch. Střepy z jiné nádoby z hutnějšího materiálu byly s tmavým povrchem. Dva střepy z větší misky zdobené uvnitř s mělce rytými křivolakými kresbami. Žlutka s jílovitým materiálem s okrově načervenalým povrchem uvnitř tmavým........

  Více o Archeologický nález u mlýna
 • Elektrizace obce avšak bez mlýna

  Elektrizace obce avšak bez mlýna

  Dne 18. listopadu 1928 se konala v hostinci u Brklů informační schůze ohledně provedení elektrizace v naší obci. Zástupce Západočeského elektrárenského svazu vysvětlil občanům, jak si počínali, aby se elektrizace v dohledné době uskutečnila. V listopadu 1929 bylo započato s pracemi pro vedení elektrické energie pro Dnešice. Provedení elektrické sítě zadala obec firmě: Akciová společnost dříve Škodovy závody v Plzni. Rozpočet, ve kterém jsou zahrnuty i přípojky k jednotlivým budovám, činí 182.000 Kč. V roce 1929 započatá elektrizace ..........

  Více o Elektrizace obce avšak bez mlýna
 • Regulace potoka ke mlýnu

  Regulace potoka ke mlýnu

  Regulace potoka. 24. prosince r. 1940 se usneslo obecní zastupitelstvo provést regulaci potoka na návsi až do zátočiny a požádat přeštického stavitele Siegla o náčrtek a přibližný rozpočet. 14. června 1945 nařizuje Okresní národní výbor v Přešticích, aby mu byla podána zpráva, kdy budou započaty práce na regulaci potoka ze dne 24.12.1940. 15. ledna 1948 byl oznámen plán prací KSČ na M.N.V. a v něm byla zahrnuta i regulace potoka. Plán byl realizován po deseti létech a přípravné práce na regulaci se začaly provádět v roce 1958. Dláždění řečiště potoka se začalo v roce 1962. V prosinci .......

  Více o Regulace potoka ke mlýnu
 • Den, který ovlivnil budoucnost mlýna

  Den, který ovlivnil budoucnost mlýna

   

  Toho dne narodil se budoucí osidlovatel mlýna, který aniž by to tušil, zásadně ovlivní další vývoj chátrajícího mlýna. Ten "jehož jméno se nesmí vyslovit" nadobro změnil status tohoto místa a společně s ostatními osídlenci mění krajinný ráz a mění několik staletí zažité tradice onoho místa, které místní donedávna zovali "HARTLEM". Ano čtete správně Hartlem. Vysvětlení jak se z místa zvaného Hartl stal Halter má přijít až letapáně 2002........

  Více o Den, který ovlivnil budoucnost mlýna
 • Holčička, která je úzce spjata s osudem mlýna

  Holčička, která je úzce spjata s osudem mlýna

  Více o Holčička, která je úzce spjata s osudem mlýna

Redakce, administrace i expedice je v níže udané tiskárně, kdež objednati lze také všechny potřeby tiskové.